Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád letiště

PROVOZNÍ ŘÁD modelářské plochy Skorošice (pozn. AGROPARKL) – letiště RC LMK Rychleby o.s.

 

 

1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele i návštěvníky modelářské plochy RC LMK Rychleby o.s. (dále jen letiště).

2. Upravená plocha modelářského letiště slouží výhradně k provozu leteckých, uvedených v seznamu oprávněných uživatelů. Na pozvání mohou letiště krátkodobě používat i jiní modeláři a to pouze s doprovodem oprávněného uživatele a po souhlasu ostatních právě přítomných uživatelů letiště.

3. Piloti hlučnějších motorových modelů jsou povinni nezalétávat směrem k zástavbě obce.

4. Vozidla parkují na ploše určené k parkování, tj. Na betonových panelech. Řidiči vozidel jsou vždy povinni chovat se tak, aby nepoškodili povrch plochy, zejména pokud je podmáčená a vozidlo by na ní zanechalo vytlačené nerovnosti. Řidič dbá, aby nedošlo k úniku provozních kapalin vozidla a následnému znečištění plochy.

5. Každý modelář dbá na maximální zajištění bezpečnosti své, ostatních modelářů, jiných osob a majetku. Je zakázáno létat nad parkujícími automobily a přihlížející osobami.  Na letišti je povoleno létat pouze s modely, které svým konstrukčním, stavebním a vnitřním vybavením neohrožují přítomné osoby, nebo jejich majetek. Každý modelář  plně odpovídá za škody způsobené provozem svých modelů. Způsobí li někdo škodu nebo újmu na  zdraví,  je povinen nést její  následky . Za osoby mladších 18 let zodpovídá jejich zákonný zástupce. Pokud se bude pořádat veřejná akce každý létající účastník má doporučeno si sjednat  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou modelem.Každý pilot si za svůj model a případnou škodu nebo újmu na zdraví zúčastněných osob zodpovídá sám!!!

 

6. U  frekvence 35 i 40 MHz každý příchozí ohlásí všem přítomným konkrétní číslo kanálu, který bude používat. Modelář používající frekvenci 2,4 GHz svou frekvenci vysílače přítomným osobám hlásit nemusí, oznámí ji pouze na dotaz neznalé osobě. Zvolá-li někdo z pilotů , že je rušen(neplatí u 2,4Ghz) , okamžitě vypnout vysílač(pokud je pilot na zemi a nevznikne tím jiné nebezpečí).

7. Pořadí a délka letu se stanoví dohodou přítomných uživatelů. Je vhodné, aby si pilot určil svůj předpokládaný letový prostor a ostatní s tím seznámil. Po dohodě je možné létání i více modelů současně.

8. Přihlížejícím a doprovodu je během letu  zakázáno vstupovat do prostoru určeného pro vzlet a přistání, spouštět motor jiného letadla, případně jinak rozptylovat pilotovu pozornost, pokud k tomu výslovně nesvolí. Pilot právě létajícího modelu se může zdržovat na vzletové a přistávací ploše.

9. Při přistávacím manévru modelář stojí vždy na modelářské ploše a model přistává co nejdále od osob a parkujících vozidel. Před přistáním informuje přítomné osoby, na ploše i na obslužné komunikaci okolo letištní plochy, o svém konání tak, aby zamezil ohrožení osob modelem. Přítomní, právě nelétající modeláři, dohlížejí na to, aby se náhodní kolemjdoucí nebo návštěvníci z řad veřejnosti, neznalí zásad provozu na letišti nepohybovali v místech, kde by mohli být modelem ohroženi a v případě, že se někdo v nebezpečném prostoru vyskytuje, upozorní na tuto skutečnost pilota.

10. Na letišti je zakázáno ponechávat nezletilé osoby a zvířata bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba doprovázející nezletilou osobu nebo zvíře zodpovídá za jejich konání a v případě porušení bezpečnostních zásad na letišti nezletilou osobou nebo zvířetem, budou z prostoru letiště vykázáni.

11. Je zakázáno znečišťovat nebo jinak poškozovat plochu letiště i okolní zemědělské plochy a komunikace. Uživatelé i jiné osoby přítomné na modelářském letišti jsou povinni udržovat pořádek na ploše a veškeré odpadky odvézt vlastními prostředky. Je zakázáno rozdělávat oheň kdekoli na ploše.

12. Za závažné nebo opakované porušení provozního řádu během dne, může být uživatel ostatními vykázán z prostoru letiště. Dlouhodobé porušování provozního řádu může vést k trvalému zákazu vstupu na letiště.

13. Zakazuje se létat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

14. Členové se podílejí na úhradě provozních nákladů letiště. Poplatky jsou stanoveny na každou sezónu vzájemnou dohodou oprávněných uživatelů. Dále se uživatelé podílejí na údržbě plochy a jiných činnostech na letišti. Ne- členové pokud budou chtít létat zaplatí jednorázový poplatek 50kč nebo roční hostovský poplatek 300kč za užití plochy.Mladiství do 18ti let jsou zproštěni od veškerých poplatků.Tímto ale neodpadá povinnost létat pod dozorem dospělé osoby.

Platnost od 9.3.2013

 

Seznam oprávněných uživatelů modelářského letiště RC LMK Rychleby o.s.    

 

 Brezniak Vojtěch, Dubovský Jan, Latzel Helmut, Bachroň Pavel,  Kubica Zdeněk, Ing. Tálský Jiří ,Jan Krulíček,Aleš Dittmar,Milan Sedláček.

 

Kapacita letiště je v současné době naplněna, podmínka výjimečného přijetí nového člena je bydliště v blízkém okolí plochy.

 

 

Tento řád vznikl také pro to ,aby existovala nějaká pravidla. Na některých místech kde většina z nás někdy létala není dodžována bezpečnost .V některých případech to může dopadnout třeba takto:

img_0004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě to odnesly jen dveře. Bylo to při už malé rychlosti polystyrenovým modelem s tlačným pohonem.Každý si dovede představit nebýt tam auto ,ale člověk a model být větší s motorem vpředu!